Algemeen:

 1. De Mercator Jachthaven te Oostende wordt beheerd en uitgebaat door de bvba Mercator Marina (concessiehouder). De raad van bestuur heeft voor de uitoefening van deze taak o.a. de volgende bevoegdheden:
  • het vastleggen van de regels omtrent het verhuren of op enige andere wijze in gebruik geven van de jachthaven of onderdelen ervan;
  • het aanwijzen van diegenen aan wie de jachthaven of onderdelen ervan wordt verhuurd of op enige andere wijze in gebruik wordt gegeven;
  • het vastleggen van de tarieven hiervoor.
 2. Dit reglement is van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van ligplaatsen voor vaartuigen. Er dient een exemplaar van dit reglement aan boord van elk vaartuig aanwezig te zijn.

1. In- & Uitvaart van de sluizen

 1. Om toegang te krijgen tot de sluizen, zowel bij in en uitvaart moeten alle jachten zich verplicht aanmelden bij de havenmeester bij voorkeur op Kanaal 14 VHF. Dit geldt ook voor alle havenbewegingen. Enkel de jachten die zich hebben aangemeld kunnen toegang krijgen tot de sluizen en dit zowel bij in als uitvaarten.
 2. Tijdens de doorvaart van de sluis blijven de jachten “stand-by” op kanaal 14. Alle communicatie gebeurt over dit kanaal.
 3. De havenmeester neemt nota van de naam van het jacht en vraagt de lengte en breedte. Deze moet overeenstemmen met de vlaggenbrief. De havenmeester geeft het jacht een schuttingtijd. De havenmeester zal u de volgorde van beweging opgeven.
 4. Onder geen beding wordt voorbij gestoken of door “rood” gevaren, tenzij de havenmeester anders beslist.
 5. Schepen die hun toegewezen schutbeurt niet halen worden toegevoegd aan de lijst van een volgende schutting waar nog plaats over is.
 6. De jachthaven is toegankelijk volgens het seizoenschema dat aan iedere booteigenaar wordt medegedeeld, het wordt uitgehangen aan het sluizengebouw of wordt bekendgemaakt via de website www.mercatormarina.be. Een beperkt regime van schuttingen kan van toepassing zijn bij een kritisch dokpeil, in periodes van kranktij, indien werken in uitvoering zijn en/of wanneer het stormregime geldt. In de wintermaanden kunnen extra sluitingsdagen worden ingelast
 7. Tijdens het schutten blijft de booteigenaar steeds verantwoordelijk voor het bijregelen van de meertouwen.
 8. Een wachtponton is voorzien aan de zeezijde van de sluis. Het gebruik van de buitenkant van dit wachtponton is kosteloos voor vanuit zee komende jachten met een gunsttarief en bezoekers die van de eerstkomende schutting zullen gebruik maken. In alle andere gevallen is liggeld aan dagtarief te betalen aan de havenmeester.
 9. De bovenstaande regels voor het in – en uitvaren van de sluis dienen steeds strikt te worden nageleefd. Bij gebreke hieraan wordt een PV opgesteld, dat medegedeeld wordt aan de betrokken eigenaar, die hierop binnen de 14 dagen zijn opmerkingen kan formuleren, waarna de Raad van Bestuur het contract kan verbreken lastens, hetzij gedurende een bepaalde periode van 7 dagen tot 8 maanden de toegang tot het dok kan ontzeggen aan de gebruiker. In geval van verbreking wordt geen restitutie van betaalde liggelden gedaan (schadevergoeding), terwijl de niet-betaalde lidgelden voor de betrokken periode kunnen ingevorderd worden.

2. Ligplaatsen

 1. Aanvragen tot ligplaatsen met gunsttarief worden behandeld door de Raad van Bestuur.
 2. Enkel de havenmeester is bevoegd om de ligplaatsen toe te kennen. Derhalve dient men zich integraal te schikken naar de richtlijnen van de havenmeester.
 3. In geen geval kan van ligplaats worden verwisseld zonder de uitdrukkelijke toestemming van de havenmeester.Een jacht kan geen aanspraak maken op een welbepaalde plaats. Een ligplaats wordt steeds toegewezen aan het vaartuig en niet aan de eigenaar. Jachten moeten bij elk verzoek kunnen verplaatst worden en dit voor o.a. herstellingswerken of evenementen in het Mercatordok. Indien een jacht niet wordt verplaatst tegen de voorgestelde data, dan heeft de Mercator Marina het recht om het jacht zelf te verplaatsen en dit op kosten en risico van de booteigenaar.
 4. De jachten moeten gemeerd zijn aan de daartoe voorziene meerringen en bolders met trossen in perfecte staat alsook met een diameter aangepast aan het vaartuig. Indien een toestand ontstaat met risico tot schade aan derden kan de havenmeester de vereiste maatregelen treffen. De kosten hiertoe zullen verhaald worden op de booteigenaar.
 5. De jachten moeten voorzien zijn van voldoende stootkussens in goede staat en van de juiste afmetingen. Auto- en andere banden zijn verboden.
 6. De eigenaars van jachten die voor meerdere dagen uitvaren moeten de data van afvaart en van aankomst melden aan de havenmeester. De vrijgekomen ligplaatsen kunnen steeds door de concessiehouder ten tijdelijke titel aan bezoekers toegewezen worden, zonder dat hierdoor een recht op restitutie van een deel van het liggeld ontstaat.
 7. Elke aanvraag tot gunsttarief, zal vergezeld zijn van een kopie van een geldige vlaggenbrief, een voor akkoord ondertekend reglement van inwendige orde, een recente foto van het jacht, een kopie van de identiteitskaart, alsook een kopie van de verzekeringspolis die de Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt. Indien de eigenaar van het vaartuig een onderneming is dient tevens een kopie van de statuten en een kopie van de identiteitskaart van de bestuurders of zaakvoerders voorgelegd worden. 2.9 Indien een jacht verkocht wordt vervallen alle verworven rechten van de vorige eigenaar.
 8. . De nieuwe eigenaar kan een aanvraag tot gunsttarief doen. De verkoper brengt de kandidaat koper daarvan op de hoogte. Na verkoop van een jacht dient de havenmeester binnen de 3 dagen schriftelijk op de hoogte gebracht te worden van de naam, het adres en het telefoonnummer van de nieuwe eigenaar.
 9. Elke aanvraag tot gunsttarief, zal vergezeld zijn van een kopie van een geldige vlaggenbrief, een voor akkoord ondertekend reglement van inwendige orde, een recente foto van het jacht, een kopie van de identiteitskaart, alsook een kopie van de verzekeringspolis die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt. Indien de eigenaar van het vaardig een onderneming is dient tevens een kopie van de statuten en een kopie van de identiteitskaart van de bestuurders od de zaakvoerders voorgelegd worden.
 10. Indien een jacht verkocht wordt vervallen alle verworden rechten van de vorige eigenaar, met uitzondering van een eenmalige inkomrecht dat persoonsgebonden is. De nieuwe eigenaar kan een aanvraag tot gunsttarief doen. De verkoper brengt de kandidaat koper daarvan op de hoogte. Na verkoop van een jacht dient de havenmeester binnen de 3 dagen schriftelijk op de hoogte gebracht te worden van de naam, het adres en het telefoonnummer van de nieuwe eigenaar.

3. Aansprakelijkheid en verzekeringen

 1. De booteigenaars dienen hun burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren voor schade aan derden, met inbegrip van schade aan de installaties van de concessiehouder. Het meren in het dok valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar die steeds voldoende bemanning kan hebben om het jacht veilig te stellen in geval van nood. De concessiehouder noch zijn aangestelde kunnen aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, schade of diefstallen. Iedere booteigenaar doet afstand van verhaal voor welke schade dan ook ten opzichte van de concessiehouder en/of zijn aangestelde, zelfs indien veroorzaakt door een zware fout van de concessiehouder of diens aangestelde. Zijn verzekeraar wordt hiervan op de hoogte gesteld, en de verzekeringspolis dient dit te vermelden. Een exemplaar van de polis dient toegevoegd bij de aanvraag voor een ligplaats.
 2. Iedere eigenaar dient zelf en op zijn eigen verantwoordelijkheid na te gaan of zijn jacht volgens de regels der kunst is aangemeerd en draagt hiervoor de volledige aansprakelijkheid.

4. Jachthaveninstallatie

4.1 Electriciteit en water

4.1.1. Een individueel stopcontact met teller wordt toegewezen door de havenmeester.
4.1.2. Het tarief voor elektriciteit is als volgt:

 • Voor de bezoekende jachten : via aankoop van jetons.
 • Voor alle jachten met gunsttarief : het effectief verbruik ( KWh) vermenigvuldigd met het KwH tarief dat van toepassing is.
 • Een voorschot op het verbruik zal, samen met het liggeld, in rekening gebracht worden.
 • Indien men geen elektriciteit wenst te gebruiken, moet vooraf een schriftelijke verklaring worden ondertekend in het havenkantoor.

4.1.3. Het water wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor huishoudelijk gebruik en voor noodzakelijk klein onderhoud. Langdurig afspuiten of koelen van scheepsdek en niet afsluiten van de watertoevoer is ten strengste verboden. Jachtlui die deze instructies niet in acht nemen, zullen onverwijld hun jacht uit de dokken moeten verwijderen en worden in de toekomst niet meer tot het havencomplex toegelaten.
4.1.4. Het water is geen drinkwater.
4.1.5. Tarieven voor elektriciteit en water zijn geafficheerd in het sluizengebouw.

 4.2 Sanitaire voorziening

4.2.1 In de sanitaire blokken aan de Kapellebrug en op het drijvend ponton staan toiletten, stortbaden en spoelbakken ter beschikking van de jachtlui. Bij afwezigheid van de toiletdame wordt toegang tot de sanitaire blokken verkregen via een code, deze wordt u medegedeeld in het sluizengebouw.
4.2.2 Het sanitair blok dient onbeschadigd en in een volledige staat van reinheid verlaten te worden. Indien door de gebruiker, vóór het gebruik van de installatie schade wordt vastgesteld, dient dit gerapporteerd te worden bij de havenmeester.
4.2.3 De installaties mogen onder geen enkel voorwendsel voor andere doeleinden worden gebruikt dan deze waarvoor ze zijn tot stand gebracht.
4.2.4. Toegang tot het sanitaire gedeelte van het gebouw is 0,50 €; buiten de openingsuren is de toegang gratis; douche jetons zijn op de havenmeesterij verkrijgbaar aan 1,00 €.

4.3 Hygiënische voorschriften

4.3.1 Jachtlui zijn verplicht hun huisafval – gesorteerd – te deponeren in afvalcontainers in het sanitaire gebouw aan de Kapellebrug.
4.3.2 Er mag geen huisvuil en afval op de loopsteigers worden gelegd of in de dokken gegooid. Evenmin mag olieafval of vuil water geloosd worden.
4.3.3 Onderhoud- en schilderwerken buiten boord van de jachten zijn uitdrukkelijk verboden, teneinde de pontons tegen bevuiling of beschadiging te beschermen. Om dezelfde reden dienen de pontons te worden nat gemaakt en met een afdekzeil bekleed bij elke levering van brandstof.
4.3.4 Het uithalen van motoren is strikt verboden. Dit dient te gebeuren op een jachtwerf.
4.3.5 Jachten met huisdieren aan boord zullen onverwijld en definitief de haven moeten verlaten, indien blijkt dat deze dieren de installaties bevuilen. 4.3.6 Het is niet toegelaten bilgewater en zwartwater in het dok te lozen.
4.3.7. Het spoelen en ledigen van de scheepstoiletten in de dokken is verboden.

4.4 Verbodsbepalingen

4.4.1. Men is gehouden in de jachthaven de rust en de orde niet te verstoren en door gedrag en handelswijze geen aanstoot te geven aan anderen.
4.4.2. Het is verboden de loopsteigers en de vingerpieren als speelruimte te gebruiken.
4.4.3. Het is niet toegelaten in de dokken te spelevaren, zwemmen, hengelen of om het even welke andere watersport te beoefenen die hinderlijk kan zijn voor de normale scheepvaart.
4.4.4. Het is verboden te bunkeren zonder dat men voorafgaandelijk de havenmeester op de hoogte heeft gebracht welke firma instaat voor het bunkeren en het tijdstip waarop het bunkeren zal gebeuren.
4.4.5. Het is niet toegestaan stroomaggregaten te laten draaien tussen 22.00 uur ’s avonds en 08.00 ’s morgens of radio, tv en/of andere geluidsproducerende apparaten zodanig te gebruiken dat ze hoorbaar zijn buiten het vaartuig.
4.4.6. Het is niet toegestaan zo snel te varen, dat hierdoor voor anderen hinderlijke golfslag ontstaat. Maximum snelheid is 5 km/h
4.4.7. De steigers moeten optimaal toegankelijk zijn, derhalve mag niets op de steigers achtergelaten worden (touwen, waterslangen, fietsen, …)
4.4.8. De Mercator Marina is een privé domein, enkel toegankelijk voor de jachteigenaars en hun gasten. De jachthaven is bestemd tot recreatief gebruik. Personen die hinderlijk gedrag vertonen kunnen van het domein verwijderd worden.

4.5 De eigenaar en/of gebruiker verleent hierbij de uitdrukkelijke toelating aan de concessiehouder om alle maatregelen te (laten) nemen die noodzakelijk zijn uit hoofde van veiligheidsoverwegingen in de breedste zin van het woord en alle daaruit voortvloeiende kosten dadelijk en binnen de 14 dagen te betalen op eenvoudige voorleggingen van de bewijzen (nota’s – facturen).

5. Liggelden en andere havenrechten

Algemeen: Alle huurders dienen uiterlijk 15 februari van elk jaar schriftelijk een ligplaats voor een jaar of een zomerseizoen aan te vragen door middel van het voorziene aanvraagformulier, vergezeld van de noodzakelijke bijlagen (zie titel 2.8). Indien op 15 maart van dat jaar de huurders geen aangetekende brief van de concessiehouder hebben ontvangen dat zij als dusdanig niet voor een ligplaats in aanmerking kunnen komen, komt de nieuwe huurovereenkomst van 1 jaar (één jaar) tot stand en zijn alle bepalingen van dit reglement van inwendige orde op die overeenkomst volkomen van toepassing. Alle aanvragen voor een ligplaats voor een winterseizoen dienen voor 1 september te worden aangevraagd. Aanvragen voor een jaarligplaats zullen voorrang krijgen op aanvragen voor een zomer of winterseizoen.

5.1 Een gunsttarief wordt toegekend voor een periode van één jaar (15/04 tot 14/04), voor één zomerseizoen (01/4 tot 30/10), voor één winterseizoen (15/10 tot 14/04) of voor één maand. Indien de huurder op de einddatum van de periode zijn ligplaats niet heeft ontruimd komt het gunsttarief te vervallen en wordt het dagtarief aangerekend.
5.2. Nieuwe gebruikers, die van een gunsttartief wensen te genieten, dienen eenmalig een inkomrecht te betalen. Dit inkomrecht varieert volgens de afmetingen van het vaartuig.
5.3. Alle gunsttarieven (jaar, seizoen, maand) dienen vooraf betaald (contant en zonder korting binnen de veertien dagen na factuurdatum).
5.4. De huurder blijft de totale huursom verschuldigd, ook indien hij van het gehuurde goed geen gebruik maakt en de concessiehouder deze ligplaats tijdelijk aan iemand anders verhuurt. Indien de liggelden en andere verschuldigde bijdragen niet op de vervaldag betaald zijn, wordt de huurder verondersteld zonder dat enige sommatie vereist is, in gebreke te zijn. Elke rekening niet betaald op de vervaldag zal van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, verhoogd worden met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 15% met een minimum van 250 euro. Tevens zal elke niet op de vervaldag betaalde rekening van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, een conventionele intrest opleveren van 1% per maand vanaf de vervaldag tot de datum van effectieve en algehele betaling. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de huurder. Daarenboven kan de Raad van Bestuur beslissen het gunsttarief op te schorten. Niet betaling kan na 2 aangetekende ingebrekestellingen (na 1 maand en na 2 maanden) bij het verstrijken van de derde maand na factuurdatum leiden tot het niet vernieuwen van een ligplaats of tot bewarende inbeslagname van het jacht in de Mercator Marina, alsmede tot gerechtelijke invordering en uitvoerende inbeslagname van het jacht. De concessiehouder is tevens gerechtigd het vaartuig van de in gebreke zijnde huurder onder zijn toezicht te houden tot deze de huurprijs en de nagekomen rekeningen, tijdens de periode dat het retentierecht wordt uitgeoefend, met rente en kosten zal hebben voldaan. Bij verkoop van een boot blijft de nieuwe eigenaar verantwoordelijk voor eventueel openstaande rekeningen in verband met deze boot ten voordele van Mercator Marina. Hij zal dan ook de uitgang worden geweigerd zolang niet alle rekeningen zijn vereffend. De rechtbanken bevoegd voor het rechtsgebied Oostende zijn in dit geval bevoegd om de vordering kennis te nemen.
5.5. Jachten op basis van dagtarief dienen openstaande rekeningen te vereffenen ten laatste één uur voor afvaart in het Sluizencomplex. In geen geval worden rekeningen vereffend tijdens het versluizen. Het dagtarief geldt per etmaal vanaf 12 uur.
5.6. Voor de reddingsboten, rubberboten en andere boten die in de dokken te water worden gelaten en die de sluizen in- en uitvaren wordt het tariefreglement van de jachten toegepast.
5.7. Bij overschrijding van de verschuldigde bedragen voor elektriciteit van € 250,00 zal een tussentijdse factuur opgemaakt worden.
5.8. Het reglement van inwendige orde alsook de tarieven en prijzen kunnen in de loop van het jaar worden herzien. Elke wijziging wordt één maand op voorhand medegedeeld.
5.9. Alle tarieven zijn geafficheerd in het sluizengebouw.
5.10. Indien de sluis niet kan worden bediend door slechte weersomstandigheden of door een panne, en indien er geen plaats meer is aan het wachtponton mar er uitzonderlijk en tijdelijk aangemeerd worden in de RNSYC, en dit to de eerstvolgende bediening van de sluis. De ligplaatshouder dient dit onmiddellijk te melden zowel aan de havenmeester van de RNSYC als aan de havenmeester van de Mercator Marina.
Bij om het even wel ander gebruik van de pontons van de RNSYC zijn de kosten hiervan uitsluitend ten laste van de ligplaatshouder.

6. Algemene voorschriften

6.1 Alle vigerende wetten, ook maritieme, (inclusief brevetten, registratie, vlaggebrief,etc.) zijn van toepassing op alle vaartuigen die de jachthaven aandoen. De eigenaars en de bemanningsleden van de vaartuigen moeten steeds de richtlijnen volgen die worden gegeven door de havenmeester.

6.2. De eigenaar of gebruiker en alle bemanningsleden van het vaartuig dienen medisch geschikt te zijn om de watersport te beoefenen.

6.3. Bij overtreding krijgt de eigenaar of gebruiker van het vaartuig bevel om de dokken te verlaten en wordt het vaartuig definitief de toegang ontzegd.

6.4. Personen die uitvaren met een in bruikleen gegeven vaartuig moeten voorafgaandelijk een door de eigenaar ondertekende volmacht en hun identiteitskaart voorleggen.

7. Geschillen

7.1. Indien iemand zich door een beslissing van de havenmeester of van zijn personeel in zijn belangen aangetast voelt, kan hij hiertegen binnen één maand nadat deze beslissing aan hem kenbaar gemaakt is, bezwaar aantekenen bij Raad van Bestuur.

7.2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Bestuur.

Dit reglement treedt in voege op 15 februari 2005. Oostende, 15 januari 2005.
Ondertekende, naam of maatschappelijke benaming : _________________________________
voornaam : ______________________________________________________________
woonplaats of zetel : ________________________________________________________
vertegenwoordigd door (bij vennootschappen ) : _____________________________________
verklaart kennis genomen te hebben van het reglement van inwendige orde hierboven en dit te paraferen en te ondertekenen ten titel van kennisname en akkoord. Hij/zij verklaart één niet ondertekend exemplaar te hebben ontvangen en stipt het reglement van inwendige orde te zullen naleven.
Gedaan te Oostende, op ___________________________

“gelezen en goedgekeurd”

Datum en handtekening

Bijlagen:

1. kopie geldige vlaggenbrief.
2. voor akkoord ondertekend reglement van inwendige orde.
3. recente foto van het jacht.
4. kopie identiteitskaart.
5. identiteitskaart bestuurders of zaakvoerders + kopie statuten onderneming (aanstelling als bestuurder of zaakvoerder) – volmacht
6. kopie verzekeringspolis Burgerlijke Aansprakelijkheid vaartuig, met afstand van verhaal t.o.v. CVBA MERCATOR MARINA.

 

Volledig reglement downloaden