Reglement van Inwedige Orde

van 21 april 2023
 

Algemene bepalingen

 1. De zetel van de Besloten Vennootschap ‘Mercator Marina’, hierna M.M. genoemd, is gevestigd te 8400 Oostende, Sir Winston Churchillkaai 1.
 2. Het Havenkantoor is gevestigd te 8400 Oostende, Sir Winston Churchillkaai 1.
 3. De Mercator Jachthaven te Oostende wordt, als concessiehouder, beheerd en uitgebaat door de M.M.. De Raad van Bestuur (hierna R.v.B. genoemd) heeft voor de uitoefening van deze taak onder andere de volgende bevoegdheden:
  1. Het vastleggen van de regels voor het verhuren of op enige andere wijze in gebruik geven van de jachthaven of onderdelen ervan;
  2. Het aanwijzen van diegenen aan wie de jachthaven of onderdelen ervan wordt verhuurd of op enige andere wijze in gebruik wordt gegeven;
  3. Het vastleggen van de tarieven hiervoor.
 4. De voertaal van de M.M. is Nederlands.
 5. Dit Reglement van Inwendige Orde (hierna Reglement genoemd) omschrijft de faciliteiten die de M.M. aan haar huurders verstrekt en geeft een omschrijving van de verplichtingen waaraan de huurders gehouden zijn zich te onderwerpen om beter bij te dragen tot de goede en de sociale werking van de Mercator Jachthaven.
 6. De vorm en het doel van de BV zijn bepaald in de statuten waarvan dit reglement de aanvulling is.
 7. Het bestuursorgaan behoudt zich het recht voor aan dit Reglement alle nodige of nuttig geoordeelde wijzigingen aan te brengen;
 8. Elk door dit reglement niet voorzien geval, zal door de R.v.B. beslecht worden.
 9. Bij het niet ondertekenen van dit Reglement, ten laatste één maand na het in voege treden van het Reglement of de startdatum van een contract, reserveert de M.M. zich het recht het contract onmiddellijk te verbreken.
 10. Huurder zijn impliceert de kennis, aanvaarding en stipte naleving van dit Reglement. De huurders zullen bezoekers of genodigden wijzen op de inhoud van dit Reglement en de verplichte aanvaarding ervan.
 11. Het reglement staat er inzage op de website www.mercatormarina.be.

1 Ligplaatsen

 1. Een Ligplaats is een door de M.M. als zodanig aangewezen plaats in het water, al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, dat bestemd is voor het tijdelijk of permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt Vaartuig. Of het voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vlot. Hierna komen zowel ‘vlot’ als ‘Vaartuig’ onder de titel van ‘Vaartuig’.
 2. Aanvragen tot huren van Ligplaatsen worden behandeld door de Havenmeester.
 3. De Havenmeester beoordeelt de aanvragen onder voorbehoud van het recht deze al dan niet te aanvaarden, zonder zich ertoe te verbinden een reden te vermelden.
 4. Enkel de Havenmeester is bevoegd om Ligplaatsen toe te kennen. Daarom dient men zich integraal te schikken naar de richtlijnen van de Havenmeester.
 5. Het huren van een Ligplaats geeft de huurder de titel van Ligplaatshouder. Enkel de eigenaar van het Vaartuig kan aanspraak maken op de titel van Ligplaatshouder.
 6. In geen geval kan van Ligplaats worden gewisseld zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Havenmeester. Een Ligplaatshouder of Vaartuig kan geen aanspraak maken op een welbepaalde Ligplaats.
 7. Een Ligplaats wordt steeds toegewezen aan het Vaartuig en niet aan de Ligplaatshouder. Vaartuigen moeten bij elk verzoek kunnen verplaats worden en dit voor onder andere herstellingswerken of evenementen in de Mercator Jachthaven. Als een Vaartuig niet wordt verplaatst tegen de voorgestelde data, dan heeft de M.M. het recht om het Vaartuig zelf te verplaatsen en dit op kosten en risico van de Ligplaatshouder.
 8. Een Vaartuig moet gemeerd zijn aan de daartoe voorziene kikkers en bolders. Dit met trossen in perfecte staat alsook met een diameter aangepast aan het Vaartuig. Wanner er een toestand ontstaat met risico tot schade aan derden of aan de installaties van de Mercator Jachthaven, kan de Havenmeester de vereiste maatregelen treffen. De kosten hiertoe zullen verhaald worden op de Ligplaatshouder.
 9. Een Vaartuig moet voorzien zijn van voldoende stootkussens in goede staat en van de juiste afmetingen. De stootkussens dienen ertoe het Vaartuig, derden en de installaties van de Mercator Jachthaven te beschermen van schade. Als blijkt dat een stootkussen niet voldoende beschermt, dient de Ligplaatshouder deze onmiddellijk te vervangen. Het aanbrengen van stootkussens op de installaties van de Mercator Jachthaven, zowel tijdelijk als permanent, is verboden. Het gebruik van Auto- en andere banden is verboden.
 10. De Ligplaatshouders die voor meerdere dagen uitvaren moeten de data van afvaart en van terugkomst melden aan de Havenmeester. De vrijgekomen Ligplaats kan steeds door de M.M. ten tijdelijke titel aan andere Ligplaatshouders toegewezen worden, zonder dat hierdoor een recht op restitutie ontstaat.
 11. Elke aanvraag tot het huren van een Ligplaats zal vergezeld zijn van:
  1. Een voor akkoord ondertekend Reglement;
  2. Een geldige registratiebrief;
  3. Een recente foto van het Vaartuig (de foto mag niet verder dateren dan één week voor de datum van de aanvraag);
  4. Een kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart;
  5. Een kopie van een geldige verzekering van het Vaartuig die de Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt;
  6. Als de eigenaar van het Vaartuig een onderneming is dient tevens een kopie van de statuten van de onderneming en een kopie van de identiteitskaart(en) van de bestuurder(s) of zaakvoerder(s) voorgelegd te worden.
 12. Wanneer een Vaartuig verkocht wordt vervallen alle verworven rechten van de vorige eigenaar.
 13. De nieuwe eigenaar kan een aanvraag tot het huren van een Ligplaats indienen. De verkoper brengt de kandidaat-koper daarvan op de hoogte. Na verkoop van een Vaartuig dient de Havenmeester binnen de 3 dagen schriftelijk op de hoogte gebracht te worden van de naam, het adres en het telefoonnummer van de nieuwe eigenaar.
 14. Een Ligplaatshouder dient bij wijziging van zijn adres of andere persoonlijke gegevens daarvan de Havenmeester schriftelijk in kennis te stellen binnen de 30 dagen na inschrijving de gemeentelijke administratie. Eénmaal per jaar wordt een informatieblad ter verificatie en correctie voorgelegd aan elke Ligplaatshouder. Door het ondertekenen van dit informatieblad geeft het lid toelating aan de M.M. om zijn persoonlijke gegevens bij te houden voor eigen gebruik, conform de GDPR-richtlijnen zoals gepubliceerd op de website van de M.M..

2 Aansprakelijkheid en verzekeringen

 1. De aansprakelijkheid van de M.M. of van zijn medewerkers kan nooit worden ingeroepen, tenzij bij bewezen zware fout. De volgende bepalingen gelden bij wijze van voorbeeld en zijn dus niet beperkend:
  1. Ligplaatshouders, bezoekers en genodigden verblijven en handelen in de Mercator Jachthaven en de terreinen, loodsen en lokalen op eigen verantwoordelijkheid en risico.
  2. Het is de individuele verantwoordelijk van Ligplaatshouders, bezoekers en genodigden om zichzelf en hun bezittingen te verzekeren, voor schade die zij ten aanzien van derden zouden kunnen veroorzaken zowel als voor eigen schade.
  3. Vaartuigen, voertuigen, materiaal of andere goederen verblijven in de Mercator Jachthaven en op de terreinen en in de loodsen of lokalen van de M.M. op verantwoordelijkheid van de eigenaar.
  4. Bij gebruik van installaties en/of materiaal van de M.M. door Ligplaatshouders, bezoekers of genodigden moet de goede staat vooraf door de gebruiker worden onderzocht. Deze goederen komen onder zijn/haar hoede en bewaring, de gebruiker draagt hiervoor de verantwoordelijkheid, ook bij materiële of lichamelijke schade t.a.v. zichzelf of aan derden.
  5. Elke handeling op, of behandeling van Vaartuigen, voertuigen, materiaal of anderen goederen, door de M.M. medewerkers of daartoe aangestelde derden, gebeurt steeds op verantwoordelijkheid van de eigenaar, ook al is deze daarbij niet aanwezig.
  6. Ligplaatshouders, bezoekers en genodigden kunnen de M.M. nooit aansprakelijk stellen voor ongemak, hinder of genotsderving wanneer infrastructuur, installaties, materiaal en/of uitrusting niet kunnen worden gebruikt.
  7. Het schutten door de Mercatorsluis, het meren van een Vaartuig in de Mercator Jachthaven of eender welk andere beweging valt steeds onder de verantwoordelijk van de eigenaar die steeds voldoende bemanning moet hebben om het jacht veilig te stellen in geval van nood. De M.M. noch haar aangestelde kunnen aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, schade of diefstallen. Iedere Ligplaatshouder doet afstand van verhaal voor welke schade dan ook ten opzichte van de M.M. en/of haar aangestelde, zelfs indien veroorzaakt door zware fout van de M.M. of diens aangestelde.
 2. Bij betwisting in het kader van de Statuten, dit Reglement of elke andere overeenkomst zijn enkel de rechtbanken te Brugge bevoegd.

3 Jachthavenfaciliteiten

3.1 Elektriciteit

 1. Als men elektriciteit wenst te gebruiken, moet vooraf een schriftelijke verklaring worden ondertekend in het Havenkantoor.
 2. Een individuele fiche met teller wordt toegewezen door de Havenmeester. Het is ten strengste verboden van fiche te wisselen, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming te verkrijgen van de Havenmeester.
 3. Het tarief voor elektriciteit is als volgt:
  1. Voor de passant: inbegrepen in het dagtarief:
   1. Tijdens het winterseizoen van 15/11 tot 15/04 wordt het tarief per kWh aangerekend dat van toepassing is bij het opmaken van de factuur;
   2. De rest van het jaar is de prijs inbegrepen in het passantengeld.
  2. Voor de Ligplaatshouder:
   1. Het effectief verbruik (kWh) vermenigvuldigd met het tarief per kWh dat van toepassing is bij het opmaken van de factuur. Er zal altijd een minimum van €10 gefactureerd worden.
 4. De Ligplaatshouder kan aan de Havenmeester een tussentijdse stand opvragen en indien gewenst een factuur hiervan.
 5. Het is aanbevolen een slotje voor de aangewezen fiche te voorzien. Beugels kan men bekomen in het Havenkantoor. Voor de beugel wordt een waarborg van 10 euro aangerekend.
 6. De beugel blijft te allen tijde eigendom van de M.M.. Bij verlies en/of diefstal van de beugel wordt de waarborg van 10 euro ingehouden. Bij het verlopen van een contract of het verlaten van de Mercator Jachthaven dient men de beugel terug te bezorgen in het Havenkantoor.
 7. Bij het verlaten van de Ligplaats voor een periode langer dan 24 uur is de Ligplaatshouder verplicht het slotje te verwijderen. Als het slotje niet werd verwijderd reserveert de M.M. het recht deze zelf te verwijderen.
 8. Een slotje dat in slechte staat verkeerd moet door de Ligplaatshouder vervangen worden (voorbeeld: roest).
 9. De M.M. reserveert het recht de Ligplaatshouder de toegang tot elektriciteit onmiddellijk te ontzeggen, zonder zich ertoe te verbinden een reden te vermelden.
 10. Niet betalen van openstaande facturen kan leiden tot het ontzeggen van de toegang tot elektriciteit.

3.2 Watertoevoer

 1. De watertoevoer is een faciliteit die door de M.M. gratis aan de Ligplaatshouder wordt aangeboden.
 2. De watertoevoer wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor huishoudelijk gebruik en voor noodzakelijk klein onderhoud. Het langdurig afspuiten of koelen van een Vaartuig, voertuig of andere goederen en middelen en het niet afsluiten van de watertoevoer is ten strengste verboden. Ligplaatshouders die deze instructies niet in acht nemen, zullen onverwijld hun Vaartuig uit de dokken moeten verwijderen en worden in de toekomst niet meer tot de Mercator Jachthaven toegelaten.
 3. De M.M. reserveert het recht de Ligplaatshouder de toegang tot de watertoevoer onmiddellijk te ontzeggen, zonder zich ertoe te verbinden een reden te vermelden.
 4. Het water uit de watertoevoer is geen drinkwater.
 5. Tijdens het winterseizoen van 15/11 tot 15/04 wordt de watertoevoer in de Mercator Jachthaven afgesloten.

3.3 Sanitaire faciliteiten

 1. De sanitaire faciliteiten worden door de M.M. gratis aan de Ligplaatshouder aangeboden.
 2. De sanitaire faciliteiten bevinden zich op het sanitair vlot aan de A-steiger, ter hoogte van de Kapellebrug.
 3. Op het sanitair vlot staan toiletten, douches en spoelbakken ter beschikking van de Ligplaatshouder.
 4. Het sanitair vlot dient onbeschadigd en in een volledige staat van reinheid verlaten te worden. Wanneer door de gebruiker, vóór het gebruik van de faciliteiten schade wordt vastgesteld, dient dit gerapporteerd te worden bij de Havenmeester.
 5. De faciliteiten mogen onder geen enkel voorwendsel voor andere doeleinden worden gebruikt dan deze waarvoor ze zijn tot stand gebracht.

3.4Afvalpark

 1. Het afvalpark is een faciliteit die door de M.M. gratis aan de Ligplaatshouder wordt aangeboden.
 2. Het afvalpark is enkel en alleen bestemd voor restafval. Het deponeren van glas, karton, PMD of eender welk ander afval in de containers van het afvalpark is ten strengste verboden.
 3. De Ligplaatshouder mag enkel het restafval geproduceerd aan boord van hun Vaartuig deponeren in de containers van het afvalpark. Huisvuil deponeren in het afvalpark is ten strengste verboden.
 4. De Ligplaatshouder mag maximum één vuilniszak van maximum 30 L per week deponeren in het afvalpark.
 5. Het is ten strengste verboden eender welk afval achter laten elders dan in de containers van het afvalpark.
 6. Om toegang te verkrijgen tot het afvalpark dient men een toegangskaart te gebruiken.
 7. Het afvalpark staat onder camerabewaking.
 8. De camerabewaking van het afvalpark mag te allen tijde gebruikt worden door de M.M. om de Ligplaatshouder of derden te controleren op het correct gebruik van haar faciliteiten.

3.5 Fietsenstalling

 1. De fietsenstalling is een faciliteit die door de M.M. gratis aan de Ligplaatshouder wordt aangeboden.
 2. De fietsenstalling is enkel bestemd voor de TIJDELIJKE stockage van fietsen of steps.
 3. Enkel de fietsen of steps van een Ligplaatshouder mogen hier gestockeerd worden.
 4. In geen geval mag de fietsenstalling gebruikt worden voor eender welk ander doeleinde dan de stockage van fietsen of steps.
 5. Om toegang te verkrijgen tot de fietsenstalling dient men een toegangskaart te gebruiken.
 6. De fietsenstalling staat onder camerabewaking.
 7. De camerabewaking van de fietsenstalling mag te allen tijde gebruikt worden door de M.M. om de Ligplaatshouder of derden te controleren op het correct gebruik van haar faciliteiten.

3.6 Toegangskaart

 1. Om toegang te verkrijgen tot bepaalde faciliteiten van de M.M. kan de Ligplaatshouder in het Havenkantoor een toegangskaart verkrijgen. De Ligplaatshouder is dan de houder van deze toegangskaart en wordt hierna Houder genoemd.
 2. Voor de toegangskaart wordt een waarborg van €10 aangerekend. Bij verlies of diefstal van de toegangskaart wordt de waarborg ingehouden.
 3. De toegangskaart staat op naam van de Houder en van het Vaartuig. Enkel de Houder van de toegangskaart mag deze gebruiken om toegang te verkrijgen tot de daartoe voorziene faciliteiten.
 4. Wanneer de toegangskaart in het bezit is van de Houder, is het correct gebruik van de toegangskaart de verantwoordelijkheid van de Houder. Alle schade voortvloeiend uit het wangebruik van de toegangskaart is de verantwoordelijk van de Houder. De Houder zal instaan voor alle kosten die hieruit voortvloeien.
 5. De toegangskaart blijft te allen tijde eigendom van de M.M..
 6. Bij verlies of diefstal van de toegangskaart dient de Houder de M.M. onmiddellijk te verwittigen.
 7. De toegangskaart dient na het verlopen van een contract terug bezorgd te worden in het Havenkantoor.
 8. Gebruik van de toegangskaart om toegang te verlenen tot de faciliteiten van de M.M. aan derden of gebruik van de toegangskaart zonder de titel van Houder kan leiden tot gerechtelijke vervolging.
 9. De toegangskaart kan te allen tijde teruggevorderd of geblokkeerd worden door de M.M..
 10. De toegangskaart kan door de M.M. gebruikt worden om de Ligplaatshouder te controleren op het correct gebruik van de daartoe voorziene faciliteiten.

4 Hygiënische voorschriften

 1. Er mag geen afval op de loopsteigers worden gelegd of in het water worden gegooid. Evenmin mag olieafval of vuil water geloosd worden.
 2. Onderhoud- en schilderwerken buiten boord van de Vaartuigen zijn uitdrukkelijk verboden, om de installaties van de Mercator Jachthaven tegen bevuiling of beschadiging te beschermen.
 3. Het leveren van brandstof is in de Mercator Jachthaven ten strengste verboden.
 4. Het uithalen van motoren is ten strengste verboden. Dit dient te gebeuren op een werf.
 5. Vaartuigen met huisdieren of andere dieren aan boord zullen onverwijld en definitief de haven moeten verlaten, als blijkt dat deze dieren de installaties beschadigen of bevuilen.
 6. Het is verboden meeuwen of andere wilde dieren te voederen.
 7. Het is verboden bilgewater en zwartwater in de Mercator Jachthaven te lozen.
 8. Het spoelen en ledigen van de scheepstoiletten in de Mercator Jachthaven is verboden.

5 Verbodsbepalingen

 1. Men is gehouden in de Mercator Jachthaven de rust en orde niet te verstoren en door gedrag en handelswijze geen aanstoot te geven aan anderen.
 2. Het is verboden de loopsteigers en de vingerpieren als speelruimte te gebruiken.
 3. Het is verboden in de Mercator Jachthaven te spelevaren, zwemmen, hengelen of om het even welke andere watersport te beoefenen die hinderlijk kan zijn voor de normale scheepvaart.
 4. Het is verboden te bunkeren zonder dat men voorafgaandelijk de Havenmeester op de hoogte heeft gebracht welke firma instaat voor het bunkeren en het tijdstip waarop het bunkeren zal gebeuren.
 5. Het is verboden stroomaggregaten te laten draaien.
 6. Het is verboden tussen 22h00 ’s avonds en 08h00 ’s ochtends radio, tv en/of andere geluid producerende apparaten zodanig te gebruiken dat ze hoorbaar zijn buiten het Vaartuig.
 7. Het is verboden zo snel te varen, dat hierdoor voor anderen hinderlijke golfslag ontstaat. De maximumsnelheid is 3 knopen.
 8. De steigers moeten optimaal toegankelijk zijn, er mag dus niets op de steigers achtergelaten worden (touwen, waterslangen, fietsen…).
 9. De Mercator Jachthaven is een privédomein, enkel toegankelijk voor de Ligplaatshouders en hun genodigden. De Mercator Jachthaven is bestemd tot recreatief gebruik. Personen die hinderlijk gedrag vertonen kunnen van het domein verwijderd worden.
 10. Het is niet toegelaten een Vaartuig in de Mercator Jachthaven te gebruiken als domicilie.
 11. Woonboten en wonen op een Vaartuig is in de Mercator Jachthaven verboden.
 12. Het is verboden middelen, goederen, vaste installaties (zoals satellietantennes, stootkussens enz.…) of eender welk ander niet genoemd object te bevestigen aan de installaties van de Mercator Jachthaven, hetzij tijdelijk of permanent. Enige schade hierdoor aangericht kan leiden tot een schadevergoeding ten laste van de Ligplaatshouder.
 13. Het is verboden een Vaartuig te gebruiken als huurpand voor derden.
 14. Wangedrag is verboden. Onder wangedrag wordt onder meer, maar niet limitatief, verstaan:
  1. Toegang verlenen tot de installaties van Mercator Jachthaven en van de M.M. aan derden;
  2. Uitlenen van toegangsbadges of het doorgeven van de toegangscodes aan derden;
  3. Het ter beschikking stellen van de eigen Ligplaats aan Vaartuigen van derden, zonder toelating van de Havenmeester;
  4. De snelheidsregels in de Mercator Jachthaven niet respecteren of het veroorzaken van hinderlijke golfslag;
  5. Het in opspraak brengen van de M.M. of de watersport;
  6. Het schaden van de belangen van de M.M. of de watersport;
  7. Het zich niet houden aan de bepalingen in statuten en reglementen en/of de besluiten van het bestuursorgaan;
  8. Het zich onwelvoeglijk gedragen op de terreinen van de M.M., met inbegrip van dronkenschap, vandalisme;
  9. Het niet naleven van de instructies van de Havenmeester of zijn personeel;
  10. Het niet melden van zelf toegebrachte schade aan installaties of andere Vaartuigen;
  11. Op welke manier ook de veiligheid van medeligplaatshouders of derden in het gevaar brengen.

6 Algemene voorschriften

6.1 Algemeen

 1. De Ligplaatshouder en/of gebruiker verleent hierbij de uitdrukkelijke toelating M.M. om alle maatregelen te (laten) nemen die noodzakelijk zijn uit hoofde van veiligheidsoverwegingen in de breedste zin van het woord en alle daaruit voorvloeiende kosten dadelijk en binnen de 14 dagen te betalen op eenvoudige voorleggingen van de bewijzen (nota’s – facturen).
 2. Alle vigerend wetten, ook maritieme (inclusief brevetten, registratie enz.…) zijn van toepassing op alle Vaartuigen die de Mercator Jachthaven aandoen. De Ligplaatshouder en bemanningsleden van de Vaartuigen moeten steeds de richtlijnen volgen die worden gegeven door de Havenmeester.
 3. De Ligplaatshouder of gebruiker en alle bemanningsleden van het Vaartuig dienen medisch geschikt te zijn om de watersport te beoefenen.
 4. Bij overtreding krijgt de Ligplaatshouder of gebruiker van het Vaartuig bevel om de Mercator Jachthaven te verlaten en wordt het Vaartuig definitief de toegang ontzegd. Personen die uitvaren met een in bruikleen gegeven Vaartuig moeten voorafgaandelijk een door de eigenaar ondertekende volmacht en hun identiteitskaart voorleggen.
 5. Wanneer een Ligplaatshouder zijn Vaartuig en toebehoren aan derden in gebruik wil geven, dient hij persoonlijk en vooraf de Havenmeester hiervan op de hoogte te brengen. Zo niet zal de toegang worden ontzegd aan de onbekend persoon.
 6. Iedere Ligplaatshouder dient zelf en op zijn eigen verantwoordelijkheid na te gaan of zijn Vaartuig volgens de regels der kunst is aangemeerd en draagt hiervoor de volledige aansprakelijkheid.
 7. De Ligplaatshouders dient zijn Vaartuig zodanig te onderhouden dat deze zich in perfecte staat bevindt. Wanneer het Vaartuig niet in perfecte staat is, niet onderhouden wordt, vervuiling veroorzaakt, of in zulk toestand verkeert dat de Havenmeester oordeelt dat het niet thuis hoort in de Mercator Jachthaven, kan het contract onmiddellijk verbroken worden.
 8. Elk Vaartuig moet op elk verzoek van de Havenmeester of zijn aangestelde op eigen kracht kunnen verplaatst worden.

6.2 Vlaggen en wimpels

 1. De Ligplaatshouders van de M.M. hebben uitsluitend voorrecht de wimpel van de M.M. te mogen hijsen op het Vaartuig dat ze bevaren en zijn verplicht dit te doen.
 2. Elke Ligplaatshouder is gehouden al het vereiste belang te hechten aan de juiste wijze om vlaggen en wimpels bij te zetten, evenals om bij elke gelegenheid de regels van de scheepsetiquette na te leven.
 3. De Ligplaatshouder kan in het Havenkantoor jaarlijks een gratis wimpel van de M.M. bekomen, als de voorgaande wimpel ingeleverd wordt en deze in slechte staat verkeerd.

6.3 Andere kentekens

 1. Het dragen van kledij, dassen, knopen, sierraden, kentekens of het voeren van het logo van de M.M. zijn streng voorbehouden aan de Ligplaatshouders, en het personeel van de M.M.

6.4 Inrichten van manifestaties en feestelijkheden

 1. De bevoegdheid tot het inrichten van manifestaties en feestelijkheden berust uitsluitend bij het bestuursorgaan; deze kan evenwel haar bevoegdheid overdragen.
 2. Het is de Ligplaatshouders verboden zonder voorafgaande toestemming van de Algemeen Secretaris, sport- of andere manifestaties en feestelijkheden in te richten in de lokalen, installaties van de Mercator Marina en op de watervlakken van de Mercator Jachthaven.

7 Liggelden en andere havenrechten

 1. Alle Ligplaatshouders dienen uiterlijk 1 maand voor het verlopen van de huidige huurovereenkomst schriftelijk de M.M. in kennis te stellen indien zij niet langer een Ligplaats wensen voor het volgende jaar. Bij gebrek aan dergelijke kennisgeving aan de M.M. komt automatisch de nieuwe huurovereenkomst voor het volgende jaar tot stand en zijn alle bepalingen van dit Reglement op die overeenkomst van toepassing.
 2. Als de Ligplaatshouder de huurovereenkomst niet wenst verder te zetten, dient hij voor het einde van de huidige huurovereenkomst de Mercator Jachthaven te verlaten. Na het verlopen van de huidige huurovereenkomst wordt per dag dat het Vaartuig in de Mercator Jachthaven verblijft aan de eigenaar het dagtarief aangerekend. Het dagtarief dat van toepassing is bij het verlaten van de Mercator Jachthaven is hier van toepassing. Aanvragen voor een jaarcontract zullen voorrang krijgen op aanvragen voor een zomer- of wintercontract.
 3. Alle liggelden dienen vooraf betaald te worden binnen de veertien dagen na de factuurdatum. De liggelden worden verrekend aan de hand van de LOA (Lengte Over Alles). De lengte over alles (LOA) is de afstand tussen de loodlijnen neergelaten uit de meest van elkaar verwijderde punten van respectievelijk de voor- en de achtersteven van het Vaartuig.
 4. Vaartuigen met een commerciële registratie- of vlaggenbrief zijn een verhoogd liggeld verschuldigd. De liggelden voor vaartuigen met een commerciële registratie- of vlaggenbrief worden op een case-by-case basis vastgelegd met een minimum standaard verhoging van 20% van het basistarief. Elk ander Vaartuig gelegen in de Mercator Jachthaven die als doeleind heeft een commerciële activiteit uit te oefenen krijgen een uitzonderlijk en apart contract met aangepast liggeld met een minimum standaard verhoging van 20% van het basistarief (betreft onder andere, maar niet beperkt tot, Havenlodges).
 5. De voordelen en voorrechten toebehorende aan een Ligplaatshouder worden door de Ligplaatshouder slechts bekomen na volledig betaling van de liggelden en desgevallend de administratieve kosten.
 6. De Ligplaatshouder blijft de totale huursom verschuldigd, ook als hij van het gehuurde goed geen gebruik maakt en de M.M. deze Ligplaats tijdelijk aan iemand anders verhuurt. Wanneer de liggelden en andere verschuldigde bijdragen niet op de vervaldag betaald zijn, wordt de Ligplaatshouder verondersteld zonder dat enige sommatie vereist is, in gebreke te zijn. Elke rekening niet betaald op de vervaldag zal van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, verhoogd worden met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 20% met een minimum van 250 euro. Ook zal elke niet op de vervaldag betaalde rekening van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, een conventionele intrest opleven van 1% per maand vanaf de vervaldag tot de datum van effectieve en algehele betaling. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de huurder. Daarenboven kan de R.v.B. het liggeld opschorten. Niet betaling kan na twee aangetekende ingebrekestellingen (na één maand en na twee maanden) bij het verstrijken van de derde maand na factuurdatum leiden tot het niet vernieuwen van een contract of tot bewarende inbeslagname van het Vaartuig in de Mercator Jachthaven, alsmede tot gerechtelijke invordering en uitvoerende inbeslagname van het Vaartuig. De M.M. is gerechtigd het Vaartuig van de in gebreke zijnde Ligplaatshouder onder zijn toezicht te houden tot de verschuldigde bedragen en de nagekomen rekeningen, tijdens de periode dat het retentierecht wordt uitgeoefend, met rente en kosten zal hebben voldaan. Bij verkoop van een Vaartuig blijft de nieuwe eigenaar verantwoordelijk voor eventueel openstaande rekeningen in verband met deze boot ten voordele van de M.M.. Hij zal dan ook de uitgang worden geweigerd zolang niet alle rekeningen vereffend zijn. De rechtbanken bevoegd voor het rechtsgebied Oostende zijn in dit geval bevoegd om de vordering kennis te nemen.
 7. Vaartuigen op basis van dagtarief dienen openstaande rekeningen te vereffenen ten laatste één uur voor afvaart in het sluizencomplex. In geen geval worden rekeningen vereffend tijdens het versluizen. Het dagtarief geldt per etmaal vanaf 12 uur.
 8. Bij overschrijding van de verschuldigde bedragen voor elektriciteit van €250,00 kan een tussentijdse factuur opgemaakt worden.
 9. Het Reglement alsook de tarieven en prijzen kunnen in de loop van het jaar worden herzien. Elke wijziging wordt één maand op voorhand medegedeeld.
 10. Alle tarieven zijn geafficheerd in het Havenkantoor.
 11. Het liggeld dat door de Ligplaatshouder of passant betaald wordt is enkel voor een Ligplaats. Alle andere faciliteiten die door de M.M. aangeboden worden zijn niet inbegrepen in de prijs en de M.M. reserveert het recht om de Ligplaatshouder of passant de toegang en/of het gebruik van deze faciliteiten te weigeren of te ontzeggen.

8 Mercatorsluis

 1. Om toegang te krijgen tot de Mercatorsluis, bij in- en uitvaart, moeten alle Vaartuigen zich verplicht vooraf aanmelden bij de Havenmeester, bij voorkeur op Kanaal 14 VHF. Dit geldt ook voor alle havenbewegingen binnen de Mercator Jachthaven. Enkel de Vaartuigen die zich hebben aangemeld kunnen toegang krijgen tot de Mercatorsluis.
 2. Tijdens het winterseizoen van 15/11 tot 15/04 is er in het Havenkantoor geen permanentie. Kanaal 14 VHF wordt ook niet permanent uitgeluisterd. Om tijdens het winterseizoen toegang te krijgen tot de Mercatorsluis, zowel bij in- en uitvaart, moeten alle Vaartuigen zich verplicht 48 uur voorafgaande de gewenste schuttingsdatum- en tijd aanmelden bij de Havenmeester via één van de geschikte communicatiekanalen. Kanaal 14 VHF is tijdens deze periode geen geschikt communicatiekanaal.
 3. Tijdens de doorvaart van de Mercatorsluis blijven de Vaartuigen ‘stand-by’ op Kanaal 14 VHF. Alle communicatie gebeurt over dit kanaal. Communicatie kan, indien mogelijk en praktisch, mondeling plaatsnemen.
 4. De Havenmeester neemt nota van de naam van het Vaartuig en vraagt de LOA, de maximumdiepte en de breedte. De Havenmeester geeft het Vaartuig een schuttingsdatum en -tijd en zal de volgorde van beweging opgeven.
 5. Indien het Vaartuig de aangewezen schuttingsdatum en -tijd niet haalt, wordt door de Havenmeester een nieuwe schuttingsdatum en -tijd aangewezen. Men kan geen aanspraak maken op een welbepaalde datum of een welbepaald tijdstip.
 6. Onder geen beding wordt door een rood verkeerssignaal gevaren, tenzij door de Havenmeester anders beslist.
 7. Als de Mercatorsluis niet kan worden bediend door slechte weersomstandigheden, personeelstekort of door een panne en indien er geen plaats meer is aan de wachtponton, mag er uitzonderlijk en tijdelijk aangemeerd worden in de R.N.S.Y.C.. De Havenmeester van de R.N.S.Y.C. is in dit geval bevoegd. De Ligplaatshouder of passant dient dit onmiddellijk te melden aan zowel de Havenmeester van de RNSYC als de Havenmeester van de M.M. Zodra de bediening van de Mercatorsluis terug mogelijk is dient de Ligplaatshouder of passant de Ligplaats in de R.N.S.Y.C. te verlaten.
 8. Bij om het even welk gebruik van de pontons van de R.N.S.Y.C. zijn de kosten hiervan uitsluitend ten laste van de Ligplaatshouder of passant.
 9. Tijdens het schutten blijft de booteigenaar steeds verantwoordelijk voor het bijregelen van de meertouwen.
 10. De Mercatorsluis is toegankelijk volgens het seizoenschema dat iedereen kan raadplegen in het Havenkantoor of op de website www.mercatormarina.be. Een beperkt regime van schuttingen kan van toepassing zijn bij een kritisch dokpeil, in periodes van kranktij, als er werken in uitvoering zijn, bij personeelstekort en/of wanneer het stormregime geldt. In het winterseizoen kan een beperkt regime van toepassing zijn.
 11. Een wachtponton is voorzien aan de zeezijde van de Mercatorsluis. Het gebruik van de buitenkant van dit wachtponton is kosteloos voor vanuit zee komende Vaartuigen van Ligplaatshouders en passanten die van de eerstkomende schutting zullen gebruik maken. In alle andere gevallen is liggeld aan dagtarief te betalen aan de Havenmeester van de M.M..
 12. De bovenstaande regels voor het in- en uitvaren van de sluis dienen steeds strikt te worden nageleefd. Bij gebreke hieraan wordt een PV opgesteld, dat medegedeeld wordt aan de betrokken eigenaar, die hierop binnen de 14 dagen zijn opmerkingen kan formuleren, waarna de R.v.B. het contract kan verbreken, hetzij gedurende een bepaalde periode van 7 dagen tot 8 maanden de toegang tot de Mercator Jachthaven kan ontzeggen aan de gebruiker. In geval van verbreking wordt geen restitutie van betaalde liggelden gedaan, terwijl de niet-betaalde liggelden voor de betrokken periode kunnen ingevorderd worden.

9 Geschillen

Als iemand zich door een beslissing van de Havenmeester of van zijn personeel in zijn belangen aangetast voelt, kan hij hiertegen binnen één maand nadat deze beslissing aan hem kenbaar gemaakt is, bezwaar aantekenen bij de R.v.B..

 

 

Dit Reglement van de Mercator Marina BV werd unaniem door de Raad van Bestuur goedgekeurd en ondertekend tijdens de Algemene Vergadering die heeft plaatsgevonden op 28 februari 2023. Dit Reglement treedt in voege op 21 april 2023.


                                                               

De heer Luc Maes, Voorzitter       De heer Cédric De Bleye, Algemeen Secretaris

Mercator Marina BV

Sir Winston Churchillkaai 1, 8400 Oostende

+32 59 70 57 62 │ info@mercatormarina.bewww.mercatormarina.be

BTW: BE 0864.302.563 │ RPR Gent, afd. Oostende • Bankrelatie: ING Belgium IBAN: BE12 3800 0976 0392 • BIC: BBRU BE BB